Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

a. Op de producten van All4Pets zijn de Algemene Voorwaarden (hierna te noemen voorwaarden) van toepassing.

b. Door het bestellen van producten bij All4Pets gaat u akkoord met de voorwaarden welke zijn te vinden op deze website.

2. Levering

a. De levertijd is bij All4Pets gerelateerd aan de snelheid van betalen. Bestellingen worden, behoudens overmacht in welke hoedanigheid dan ook, binnen 24 uur na ontvangst van de betaling verzonden. Hoewel de voorraad groot is, blijft dit echter wel altijd afhankelijk van de beschikbaarheid in het magazijn. Indien (een gedeelte van) een bestelling onverhoopt niet op voorraad is, behouden wij ons een maximale levertermijn van 30 dagen voor.

b. Levering volgt zolang de voorraad strekt. Zodra wij uw bestelling hebben verzonden ontvangt u per e-mail bericht dat wij deze hebben afgehandeld. Als er, om wat voor reden ook, niet, of met vertraging, geleverd wordt, zal de klant hier door All4Pets nader over worden geïnformeerd.
All4Pets doet er alles aan om de levertijden zo kort mogelijk te houden; door eigen voorraad, partijaankopen en meerdere inkoopkanalen kunnen wij vrijwel het gehele assortiment dagelijks tot binnen 1 week aan u uitleveren. Aangezien door geregelde levering producten meestal niet lang zijn uitverkocht bij All4Pets, ontvangt u van ons bericht over de stand van zaken na een periode van 7-14 dagen; in de regel is uw bestelling nl. reeds binnen deze periode afgehandeld.

c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de te verwachten overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
d. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is All4Pets gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en eventueel daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3. Prijzen/betalingen

a. Al onze prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzending of bezorging.

b. Verzending vindt plaats conform de reguliere TNT/DPD/DHL-voorwaarden en met een bijdrage in de verzendkosten welke van toepassing zijn op de door u geplaatste bestelling.

De verzendkosten van bestellingen per 30 kg. binnen Nederland,/ naar België of naar Duitsland bedragen € 7,50. / € 8.99
Grote en/of zware artikelen kunnen binnen heel Nederland tot een totaalgewicht van max. 1000 kg per pallet worden bezorgd voor € 69,50. Naar België bedragen de kosten hiervoor € 79,50.
Voor zendingen naar andere landen is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het betreffende land.
Een nadere toelichting, alsmede een overzicht van de verzendkosten per land vindt u op onze website op het informatieblad “afhalen/bezorgen/verzenden”.

Indien de bestelling dient te worden verzonden kunt u betaling van uw bestelling direct per iDEAL of creditcardtransactie verrichten. U kunt de bestelling ook per bank- of giro overboeking betalen.

c. Uw bestelling kan in onze bezorgregio GRATIS bezorgd worden door onze eigen bezorgdienst bij besteding vanaf € 25,=. Bezorging bij bestelling onder dit bedrag of buiten onze reguliere bezorgregio is eventueel mogelijk en geschiedt tegen een minimale bezorgvergoeding van € 3,50.
Onze reguliere bezorgregio omvat Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam-West.
All4Pets levert uw bestelling, tegen bezorgvergoeding, ook incidenteel in de plaatsen grenzend aan onze reguliere bezorgregio; hierbij kunt u denken aan bijv. Bergschenhoek, Hoogvliet en overige Rotterdamse deelgemeenten.

Bij persoonlijke bezorging van uw bestelling kunt u de betaling contant voldoen of per vooruitbetaling betalen op rekeningnummer NL96RABO0159065038, onder vermelding van uw bestelnummer. Buiten de reguliere bezorgregio gelieve u de betaling vooraf te verrichten.

d. Bestelde artikelen kunnen, indien aanwezig, direct worden afgehaald. Om evt. teleurstelling te voorkomen adviseren wij u vooraf telefonisch of per e-mail contact op te nemen omtrent de beschikbaarheid van de gewenste producten. ‘s Avonds of in het weekend afhalen is – op afspraak – eveneens mogelijk.

Bij afhalen van uw bestelling kunt u de betaling contant voldoen of per vooruitbetaling betalen betalen op rekeningnummer NL96RABO0159065038, onder vermelding van uw bestelnummer.
e. Alle aanbiedingen van All4Pets zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van typefouten en misverstanden, zowel op de website, als bij mondelinge overeenkomsten. All4Pets behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

4. Produkten

a. Alle producten bij All4Pets zijn nieuw en ongebruikt.
b. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door All4Pets geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

c. All4Pets garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieël eigendomsrecht van derden.

5. Overeenkomst

a. Een overeenkomst tussen All4Pets en een klant komt tot stand nadat een bestelling door All4Pets is bevestigd.

b. All4Pets behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

c. Mondelinge (telefonische) afspraken verbinden zich alleen als deze door zowel koper als verkoper, schriftelijk zijn vastgelegd.

d. Indien een overeenkomst door de klant wordt beëindigd geldt dat dit zo spoedig mogelijk dient te worden gemeld. Zodra de bestelling in behandeling is genomen worden door All4Pets terzake gemaakte kosten doorberekend, zulks met een minimum van € 5,00.

6. Persoonsgegevens

a. All4Pets zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en kunnen in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.
De verwerking van uw gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

b. Indien u aan All4Pets schriftelijk opgave doet van een adres, is All4Pets gerechtigd alle bestellingen naar dat adres te verzenden, tenzij u aan All4Pets schriftelijk opgave doet van een ander adres waar uw bestellingen heen dienen te worden gezonden.

7. Afbeeldingen

a. Alle afbeeldingen, foto’s, beeldmerken, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz., op All4Pets gelden te allen tijde slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

b. De weergegeven afbeeldingen, foto’s, beeldmerken, tekeningen, gegevens betreffende specificaties of meegeleverde accessoires, enz. vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Hierbij wordt nadrukkelijk vermeld dat de door All4Pets vervaardigde afbeeldingen, foto’s, enz. eveneens onder het voormelde copyright vallen. Voor gebruik hiervan dient u vooraf contact met ons op te nemen.

8. Teksten/afmetingen

a. Alle teksten en afmetingen op All4Pets gelden te allen tijde slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

b. De weergegeven teksten en afmetingen vallen onder het copyright van hun respectievelijke eigenaren. Hierbij wordt expliciet benadrukt dat de door All4Pets opgemaakte en samengestelde teksten eveneens onder het voormelde copyright vallen. Voor gebruik hiervan dient u vooraf contact met ons op te nemen.

9. Reclames/retouren

a. Reclames / retouren / manco’s dienen binnen 24 uur na de ontvangst van de zending alleen schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld. Retourzending kan alleen dan plaatsvinden binnen zeven (7) dagen na de ontvangst van de zending indien het artikel zich in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking bevindt. All4Pets draagt geen kosten van (al dan niet gefrankeerde) retourzending.

b. Indien artikelen niet meer leverbaar blijken te zijn en/of vervangen zijn door nieuwe of anders uitgevoerde producten heeft All4Pets de keuze de betreffende producten te vervangen door nieuwe of andere producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, een en ander naar billijkheid. Waar mogelijk zullen wij trachten u hieromtrent vooraf te informeren.
c. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft All4Pets de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, eventueel middels een bij All4Pets besteedbare tegoedbon. All4Pets draagt geen kosten van (al dan niet gefrankeerde) retourzending.

d. Voeding / bederfelijke waren, medicijnen, kleding, kattenbakvullingen / bodembedekkers en speciaal bestelde artikelen zijn uitgesloten van deze regeling.

10. Geschillen

a. Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

b. Op alle overeenkomsten en transacties van All4Pets is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

c. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

11. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van All4Pets uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot een bedrag ter grootte van maximaal de overeengekomen prijs.

b. All4Pets is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd of beschikbaar gesteld.

c. De opdrachtgever vrijwaart All4Pets uit hoofde van de overeenkomst voor aanspraken van derden.